Zgodovinsko društvo za južno Primorsko - Založništvo Publikacije Annales
Domov > Založništvo
Založništvo

Programska zasnova

Programska zasnova revije ANNALES je objavljanje znanstvenih del s humanistično in družboslovno vsebino, predvsem preučevanje multikulturnih in multietničnih odnosov, ter naravoslovno vsebino, pretežno naravovarstvo, ekologija in biologija, in sicer na dovolj zaokroženem regionalnem območju treh držav (Slovenije, Italije, Hrvaške) ob severnem Jadranskem morju. Na podlagi multi- in inter- disciplinarnih ter primerjalnih preučevanj pa se revija vključuje in povezuje z vsebinami na makroregijskem območju sredozemskih dežel.


Revija ANNALES: Anali za istrske in mediteranske študije - Annali di Studi istriani e mediterranei / Annals for Istrian and Mediterranean studies (do 1994, letnik 4, št. 5 se je podnaslov revije glasil: Annals of the Koper Littoral and Neighbouring Regions / Anali Koprskega primorja in bližnjih pokrajin - Annali del Litorale capodistriano e delle regioni vicine), izhaja v Kopru (Slovenija), ustanovitelj in prvotni izdajatelj pa je od začetka izhajanja leta 1991 Zgodovinsko društvo za južno Primorsko, Koper. Med letoma 1996 in 2012 je bil soizdajatelj Znanstveno-raziskovalno središče Univerze na Primorskem.


Do leta 1993 je revija izhajala enkrat letno, leto kasneje se je revija ločila na Annales, Series Historia Naturalis ter Annales, Series Historia et Sociologia in pričela izhajati v dveh izvodih letno. Z letom 1999 (letnik 9) pa izhajajo štiri številke na letnik, po dva za vsako Serijo.


Pri tem kaže poudariti, da je uveljavljena organizacijska in publicisticna aktivnost, ki ji je dalo temeljni polet ravno izdajanje revije Annales, privedlo tudi do organizacije mednarodnih konferenc ter do ustanovitve revije Acta Histriae, ki objavlja znanstvene članke s humanistično vsebino, zlasti s področja zgodovinopisja. Temeljno geografsko območje, ki ga publikacija pokriva, je Istra in mediteranska Slovenija ter vsebine, ki se na podlagi interdisciplinarnih in primerjalnih preučevanj povezujejo s sredozemskimi deželami. Uredništvo uporablja za vse članke obojestransko anonimen recenzentski postopek.


Izvirni znanstveni članki so v vsaki številki objavljeni v več tematskih sklopih, ki jih uredništvo pripravlja za posamezna znanstvena področja. K sodelovanju so povabljeni ugledni in mednarodno priznani znanstveniki s področja posameznih ved, saj uredništvo od začetka delovanja stremi k čim širšem mednarodnem povezovanju ob specifičnih znanstvenih temah ter k povezovanju s sorodnimi revijami in ustanovami v svetu, z izmenjavo publikacij pa tudi prispevkov avtorjev, možnostjo vzpostavljanja skupnih raziskovalnih projektov in programov ter mednarodnih znanstvenih in kulturnih stikov nasploh.


Nekatere vsebine tematskih sklopov se nadaljujejo v naslednjih letnikih, s čimer želi uredništvo spodbujati čim širše odmeve na znanstvene razprave ter tako opozoriti tudi na deficitarna področja znotraj posameznih znanstvenih usmeritev.


Revija objavlja razprave v slovenskem, hrvaškem, italijanskem, angleškem, španskem in nemškem jeziku, vsi prispevki pa so opremljeni poleg izvlečka v izvirnem jeziku članka še s povzetki oziroma izvlečki v angleščini, italijanščini ter slovenščini, glede na pričakovani odziv v posameznih jezikovnih območjih pa se uredništvo lahko na podlagi pisnih recenzij člankov, pričakovane odmevnosti in aktualnosti za znanstveno in strokovno javnost, odloči objaviti povzetek oziroma izvleček še v kakem drugem jeziku. Znanstvenim razpravam sledijo ocene najnovejših publikacij in poročila o pomembnejših znanstvenih in strokovnih dogodkih, ki se nanašajo na vsebine kot jih opredeljuje podnaslov revije, in sicer po prioritetah in z načrtnim spremljanjem novosti.


Založniška dejavnost društva zajema tudi monografije v knjižni zbirki Knjižnica Annales in Knjižnica Annales Majora.