Zgodovinsko društvo za južno Primorsko - Annales, Series Historia et Sociologia Publikacije Annales
Domov > Založništvo > Periodika > Annales > Historia et Sociologia
Annales, Series Historia et Sociologia

Revija Annales, Series historia et sociologia je vključena v naslednje podatkovne baze / Gli articoli pubblicati in questa rivista sono inclusi nei seguenti indici di citazione / Articles appearing in this journal are abstracted and indexed in: Thomson Reuters: Arts and Humanities Citation Index (A&HCI, USA) in/and Current Contents / Arts & Humanities (USA); Historical Abstract and America: History and Life (ABC-CLIO, USA); IBZ, Internationale Bibliographie der Zeitschriftenliteratur (GER); Sociological Abstracts (USA); Referativni Zhurnal Viniti (RUS); Elsevier B. V.: SCOPUS (NL) in European Reference Index for the Humanities (ERIH).

Annales, Series Historia et Sociologia, 24, 2014, 4, ISSN: 1408-5348

Annales, Series Historia et Sociologia, 24, 2014, 4

Kazalo / Indice / Index

Slobodan Selinić: PDF
Jugoslovenska diplomatija 1945-1950: stvaranje partijske diplomatije
La diplomazia jugoslava 1945-1950: nascita della diplomazia di partito
Yugoslav Diplomacy 1945-1950: Creating a Party Diplomatic Service

Andrej Rahten: PDF
Kraljevi ali maršalovi diplomati? Politične dileme in opredelitve slovenskih diplomatov na prehodu iz monarhistične v komunistično Jugoslavijo
Diplomatici del re o del maresciallo? Dilemmi e scelte politiche dei diplomatici sloveni nel passaggio dalla Jugoslavia monarchica a quella comunista King's or Marshal's Diplomats?
Political Dilemmas and Decisions of Slovene Diplomats in the Transition Period from Monarchist to Communist Yugoslavia

Vladimir Petrović: PDF
Josip Broz Tito's Summit Diplomacy in the International Relations of Socialist Yugoslavia 1944-1961
La diplomazia apicale di Tito e le relazioni internazionali della Jugoslavia socialista 1944-1961
Titova "summit-diplomacija" in mednarodni odnosi socialistične Jugoslavije 1944-1961

Aleksandar Životić: PDF
Insistiranje na principima? Jugoslavija i počeci rata u Koreji (1950-1951)
Perseveranza dei principi? La Jugoslavia e l'inizio della guerra di Corea (1950-1951)
Insisting on Principles? Yugoslavia and the Beginning of War in Korea (1950-1951)

Mateja Režek: PDF
Vroča jesen 1956: sueška kriza, madžarska vstaja in vloga Jugoslavije
Autunno caldo 1956: la crisi di Suez, la rivolta ungherese e il ruolo della Jugoslavia
Hot Autumn 1956: the Suez Crisis, the Hungarian Uprising, and the Role of Yugoslavia

Dragan Bogetić: PDF
Jugoslavija i nesvrstanost: prilog prevazilaženju predrasuda i stereotipa
La Jugoslavia e il non allineamento: contributo al superamento dei pregiudizi e degli stereotipi
Yugoslavia and Non-Alignment: a Contribution to Overcoming Prejudices and Stereotypes

Jovan Čavoški: PDF
Od Alpa do Himalaja: ambasador Dušan Kveder i razvoj jugoslovensko-indijskih odnosa
Dalle Alpi all'Himalaya: l'ambasciatore, Dušan Kveder, e lo sviluppo delle relazioni fra la Jugoslavia e l'India
From Alps to the Himalayas: Ambassador Dušan Kveder and the Evolution of Indo-Yugoslav Relations

Dragomir Bondžić: PDF
Školovanje studenata iz zemalja u razvoju kao deo spoljne politike Jugoslavije 1950-1961
La formazione degli studenti provenienti dai paesi in via di sviluppo quale parte della politica estera jugoslava 1950-1961
The Education of Students from Developing Countries as a Part of Foreign Policy of Yugoslavia 1950-1961

Vladimir Lj. Cvetković: PDF
Jugoslavija i istočnoevropske zemlje u susedstvu 1953-1958: opservacija, akcija, rezultati
La Jugoslavia e i paesi confinanti dell’Europa orientale 1953-1958: contesto, strategie, risultati
Yugoslavia and the Neighboring East European Countries 1953-1958: Observation, Action, Results

Marijana Stamova: PDF
Bulgarian-Yugoslav Relations and the Macedonian Question (1948-1963)
Le relazioni bulgaro-jugoslave e la questione macedone (1948-1963)
Bolgarsko-jugoslovanski odnosi in makedonsko vprašanje (1948-1963)

Jan Pelikán: PDF
Kosovo in jugoslovansko-albanski odnosi v letih 1966-1968
Il Kosovo e le relazioni jugoslavo-albanesi negli anni 1966-1968
Kosovo and Yugoslav-Albanian Relations between 1966 and 1968

Mira Radojević: PDF
Savez "Oslobodjenje" o spoljnoj politici jugoslovenske države (1948-1961)
L'alleanza "Oslobodjenje" (Liberazione) in materia di politica estera dello stato jugoslavo (1948-1961)
The "Oslobodjenje" (Liberation) Alliance about Foreign Policy of Yugoslavia (1948-1961)

Radmila Radić: PDF
Jugoslavija i Vatikan 1918-1992. godine
Jugoslavia e Vaticano 1918-1992
Yugoslavia and the Vatican 1918-1992

Dušan Nečak: PDF
Slovenski diplomati v nemško-jugoslovanskih odnosih 1949-1973
I diplomatici sloveni nelle relazioni tedesco-jugoslave 1949-1973
Slovene Diplomats in German-Yugoslav Relations 1949-1973

Gorazd Bajc: PDF
Dietro le quinte della visita di Tito a Roma nel 1971: il contesto locale e internazionale letto dalla diplomazia britannica
Behind the Visit of Tito in Rome - 1971: the Local and the International Context Seen by the British Diplomacy
V zakulisju Titovega obiska v Rimu leta 1971: pogledi britanske diplomacije na lokalne in mednarodne razsežnosti

Jure Ramšak: PDF
"Socialistična" gospodarska diplomacija: dejavnost Socialistične republike Slovenije na področju mednarodnih ekonomskih odnosov 1974-1980
Diplomazia economica "socialista": l'attività della Repubblica socialista di Slovenia nei rapporti economici internazionali 1974-1980
"Socialist" Economic Diplomacy: Activities of the Socialist Republic of Slovenia in the Field of International Economic Relations 1974-1980

Bojan Godeša: PDF
Oblikovanje odnosa do sosednjih držav (Italija, Avstrija) v slovenskem/jugoslovanskem partizanskem gibanju (1941-1945)
Lo sviluppo delle relazioni con i paesi confinanti (Italia, Austria) nel movimento partigiano sloveno/jugoslavo (1941-1945)
The Shaping of the Attitude towards the Neighbouring States (Italy, Austria) in the Slovenian/Yugoslav Partisan Movement (1941-1945)

Jože Pirjevec: PDF
Iskanje socializma s človeškim obrazom
La ricerca di un socialismo dal volto umano
The Search for Socialism with a Human Face


Annales, Series Historia et Sociologia, 24, 2014, 3, ISSN: 1408-5348

Annales, Series Historia et Sociologia, 24, 2014, 3

Kazalo / Indice / Index

Tomaž Deželan, Samo Pavlin: PDF
The challenges of employability and citizenship in education - towards a holistic understanding
Le sfide dell'occupabilita e della cittadinanza nel contesto dell'istruzione - sulla strada verso una comprensione completa
Izzivi zaposljivosti in državljanstva v kontekstu izobraževanja - na poti k celostnem razumevanju

Nafsika Alexiadou, Sally Findlow: PDF
Developing the educated citizen: changing frameworks for the roles of universities in Europe and England
Formazione del cittadino istruito: quadri in cambiamento nell'ambito delle universita in Europa e Inghilterra
Oblikovanje izobraženega državljana: spreminjajoči se okviri univerz v Evropi in Angliji

Samo Pavlin,Tomaž Deželan, Ulrich Teichler: PDF
Hybrid roles, converging knowledge needs for graduates' careers? An insight into academic and administrational perspectives
Ruoli ibridi, occupabilita e cambiamenti nell'istruzione superiore: punto di vista accademico e amministrativo
Hibridne vloge, zaposljivost in spremembe v visokem šolstvu: pogled iz akademskega ter administratorskega zornega kota

Jason Laker, Concepción Naval, Kornelija Mrnjaus: PDF
The folly of employability: the case for a citizen-driven market economy
La disoccupazione dei giovani e la follia delloccupabilità: argomenti per un'economia di mercato orientata verso il cittadino
Nezaposlenost mladih in norost zaposljivosti: argumenti za v državljana usmerjeno tržno gospodarstvo

Samo Pavlin, Julian Stanley: PDF
Exploring learning of vocational education and training students in European Countries
Ricerca sull'apprendimento nel campo dell'istruzione e della formazione professionale negli stati Europei
Raziskovanje učenja dijakov poklicnega izobraževanja in usposabljanja v evropskih državah

Tomaž Deželan, Maja Sever: PDF
The higher education citizenship curriculum: an analysis of first-cycle Bologna study programmes of the University of Ljubljana
Educazione civica nel curriculum dell'istruzione superiore: analisi dei programmi di studio di primo livello ai sensi delle direttrici del processo di Bologna dell'Universita di Lubiana
Državljanska vzgoja v visokošolskem kurikulu: analiza prvostopenjskih bolonjskih študijskih programov Univerze v Ljubljani

Matjaž Uršič, Karien Dekker, Maša Filipovič Hrast: PDF
Spatial organization and youth participation: case of the University of Ljubljana and Tokyo Metropolitan University
Influsso dell'organizzazione dello spazio sulla partecipazione dei giovani: gli esempi dell'Universita di Lubiana e dell'Universita metropolitana di Tokio
Vpliv prostorske organizacije na participacijo mladih: primera Univerze v Ljubljani in Metropolitanske univerze v Tokiju

Karmen Erjavec: PDF
Readers of online news comments: why do they read hate speech comments?
Lettori di commenti delle notizie online: perché leggono i commenti incitanti all'odio?
Bralci spletnih novičarskih komentarjev: zakaj berejo komentarje s sovražnim govorom?

Igor Vobič, Melita Poler Kovačič: PDF
Keeping hate speech at the gates: moderating practices at three Slovenian news websites
Mantenere discorso incitante all'odio alle porte: pratiche di moderazione di tre siti di news Sloveni
Zadrževanje sovražnega govora na vratih: prakse moderiranja na treh slovenskih novičarskih spletnih mestih

Rok Čeferin, Špelca Mežnar: PDF
Online hate-speech and anonymous internet comments: how to fight the legal battle in Slovenia?
Civilno in kazensko pravno varstvo pred sovražnim govorom v anonimnih komentarjih na internetu v Sloveniji
Discorso incitante all'odio on-line e commenti anonimi su internet: come combattere la battaglia legale in Slovenia?

Hibai Lopez-Gonzalez, Frederic Guerrero-Sole: PDF
When the medium is on the message: exploring hate in mediareader interactions in Spanish online sports journalism
Ko je medij sporočilo: raziskovanje sovraštva v interakciji med medijem in bralci v španskem spletnem športnem novinarstvu
Quando il medium è il messaggio: esplorare odio nelle interazioni tra media e lettori nel giornalismo sportivo spagnolo on-line

Bartosz Hordecki: PDF
Contemporary research on hate speech in news websites' comments from the perspective of Jürgen Habermas's theory of knowledge
Sodobne raziskave o spletnih novičarskih komentarjih s sovražnim govorom iz perspektive teorije znanja Jürgena Habermasa
Ricerca contemporanea sul discorso incitante all'odio nei commenti sui siti di news: dalla prospettiva della teoria di Jürgen Habermas sul sapere

Reeta Poyhtari: PDF
Limits of hate speech and freedom of speech on moderated news websites in Finland, Sweden, the Netherlands and the UK
I limiti del discorso incitante all'odio e la libertà di parola in siti di news con moderazione in Finlandia, Svezia, Paesi bassi, e Gran Bretagna
Meje sovražnega govora in svobode govora na moderiranih spletnih straneh na Finskem, Švedskem, Nizozemskem in v Veliki Britaniji

Milica Antić Gaber, Urška Strle: PDF
A Contribution to understanding "Čefurke"
Un contributo alla riflessione di "Čefurke"
Prispevek k razumevanju "Čefurk"

OCENE / RECENSIONI / REVIEWS

Metoda Kemperl, Luka Vidmar: PDF
Barok na Slovenskem. Sakralni prostori/ Barocco in Slovenia. Luoghi religiosi/ Baroque in Slovenia. Religious places (Ines Unetič)

Matija Zorn, Nika Razpotnik Visković, Peter Repolusk, Mateja Ferk: PDF
Prostorski in regionalni razvoj Sredozemlja - enotni pristop in izbrana orodja/ Sviluppo territoriale e regionale Mediterraneo - approccio comune e selezionati strumenti/ Spatial and regional Mediterranean development - common approach and selected tools (Valentina Brečko Grubar)

Vesna Leskošek, Milica Antić Gaber, Irena Selišnik, Katja Filipčič, Mojca Urek, Katja Matko, Darja Zaviršek, Mateja Sedmak, Ana Kralj (2013): PDF
Nasilje nad ženskami v Sloveniji/ La violenza contro le donne in Slovenia/ Violence against women in Slovenia (Tjaša Žakelj)


Annales, Series Historia et Sociologia, 24, 2014, 2, ISSN: 1408-5348

Annales, Series Historia et Sociologia, 24, 2014, 2

Kazalo / Indice / Index

Pavel Jamnik, Matija Turk, Bruno Blažina: PDF
Jama Luknja v skali pri Razdrtem. Revizija dosedanjih objav o najdišču in časovna umestitev arheoloških najdb
Caverna Luknja v skali di Razdrto. Revisione dei dati finora pubblicati in relazione al sito archeologico e la collocazione temporale dei reperti archeologici
The Luknja v skali cave near Razdrto. A revision of the existing publications about the site and a chronological classification of the archaeological find

Ines Beguš: PDF
Portulanske karte in atlasi majorške šole: upodobitve Sredozemlja in Jadrana v 16. stoletju
Carte e atlanti maiorchini in forma di portolano: rappresentazioni del Mediterraneo e dell‘Atlantico nel XVI secolo
Portolan Charts and Atlases of the Majorcan School: The Representation of the Mediterranean and Adriatic Sea in the 16th Century

Ante Blaće: PDF
Eastern Adriatic Forts in Vincenzo Maria Coronelli's Isolario Mari, Golfi, Isole, Spiaggie, Porti, Citta ...
Le fortezze dell' Adriatico orientale nell' isolario Mari, Golfi, Isole, Spiaggie, Porti, Citta ... di Vincenzo Maria Coronelli
Vzhodno jadranske utrdbe v izolariju Vincenza Marie Coronellija Mari, Golfi, Isole, Spiaggie, Porti, Citta ...

Renata Novak Klemenčič: PDF
Rekonstrukcija fasade Kneževega dvora v Dubrovniku v času prenove Onofria di Giordano della Cava
Ricostruzione della facciata occidentale del Palazzo dei Rettori ai tempi di Onofrio di Giordano della Cava
Reconstruction of the Façade of the Rector's Palace in Dubrovnik during the Works of Onofrio di Giordano della Cava

Monika Govekar-Okoliš: PDF
Secondary School Legislation in Austria (1849-1914) and its Effects on Efforts to Establish the Slovene Language in Grammar Schools in the Primorska Region
L'influsso della legislazione austriaca nel campo delle scuole secondarie (1849-1914) sull'impegno per l'affermazione della lingua slovena nei ginnasi del Litorale
Avstrijska srednješolska zakonodaja (1849-1914) in njen vpliv na prizadevanja za slovenski jezik v gimnazijah na Primorskem

Moira Irina Cavaion: PDF
Testing Feasibility of Cross Border Contacts within Primary Neighbouring Languages Classroom
Realizzabilità dei contatti transfrontalieri nell'insegnamento delle lingue di confine nelle scuole d'istruzione primaria
Izvedljivost čezmejnega povezovanja pri poučevanju sosedskega jezika v osnovnih šolah

Jožica Škofic: PDF
Zasnova vseslovenskega slovarja narečnih hišnih in ledinskih imen
Impostazione del dizionario sloveno dei nomi familiari dialettali e dei toponimi dialettali
Project of Slovene Dictionary of Dialect Micro-Toponyms and House Names

Maja Bitenc: PDF
Stališča gimnazijcev do slovenskih jezikovnih zvrsti: Raziskava s tehniko prikritih dvojic
Grammar school students' attitudes to Slovene language varieties: Research with the matched-guise technique
Attitudini degli studenti di liceo classico ai vari linguaggi Sloveni: Ricerca con la tecnica del matched-guise

Maja Bitenc: PDF
Tehnika prikritih dvojic: Primerjava in kritično ovrednotenje dveh poskusov
The matched-guise technique: Comparison and critical evaluation of two experiments
La tecnica di matched-guise: Comparazione e valutazione critica dei due esperimenti

Danila Zuljan Kumar: PDF
Podredne stavčne strukture v nadiškem in briškem narečju
Le proposizioni subordinate nei dialetti del Natisone e del Collio
Subordinate Clauses in the Nadiško/Natisone and the Brda/Collio dialects

Januška Gostenčnik: PDF
Govor kraja Banja Loka (SLA T283) (po gradivu za SLA)
La parlata del luogo di Banja Loka (SLA T283) (secondo il materiale per lo SLA)
The speech of the town of Banja Loka (SLA T283) (based on material for the SLA)


Annales, Series Historia et Sociologia, 24, 2014, 1, ISSN: 1408-5348

Annales, Series Historia et Sociologia, 24, 2014, 1

Kazalo / Indice / Index

Miro Haček, Marjan Brezovšek: PDF
The Processes of Democratization and Trust in Political Institutions in Slovenia: Comparative Analysis
I processi di democratizzazione e la fiducia nelle istituzioni politiche slovene: analisi comparativa
Proces demokratizacije in zaupanja v politične institucije v Sloveniji: komparativna analiza

Anton Žabkar, Marjan Malešič: PDF
Nevojaški viri ogrožanja varnosti Sredozemlja
Fattori non militari di minaccia alla sicurezza del Mediterraneo
Non-Military Threats to the Security of the Mediterranean

Bojan Dobovšek, Tadeja Jenić: PDF
Nezakonita trgovina z morskimi datlji v Istri
Commercio illegale di datteri di mare in Istria
Illegal Trade with Date Mussels in the Istria

Tanja Mihalič, Gorazd Sedmak, Saša Planinc, Janez Bogataj, Matic Jeločnik Pelicon: PDF
Diverzifikacija morskega ribištva v turistično dejavnost na slovenski obali
Diversificazione delle attività di pesca commerciale marina in attività del settore turistico nell'area Slovena
The Diversification of the Sea Fishing on the Slovene Coast into Tourism

Helena Nemec Rudež, Gorazd Sedmak, Ksenija Vodeb, Štefan Bojnec: PDF
Visitor Structure as a Basis for Destination Repositioning - The Case of a North Mediterranean Destination
Struttura dei visitatori come base per il riposizionamento della destinazione - il caso della destinazione del nord mediterraneo
Struktura obiskovalcev kot osnova za repozicioniranje destinacije - primer severno sredozemske destinacije

Marjan Tkalčič: PDF
The Educational Level and the Firm Size of Tourism Organizations in Slovenia
Il livello di istruzione e la dimensione delle organizzazioni del turismo in Slovenia
Stopnja izbrazbe in velikost turističnih organizacij v Sloveniji

Petra Kavrečič, Miha Koderman: PDF
Slovenski izseljenci in turistični obisk Dravske banovine s posebnim poudarkom na poročanju Izseljeniškega Vestnika
Visite turistiche degli emigrati sloveni nella Banovina di Drava come riportate sul giornale "Izseljeniški Vestnik"
Slovenian Emigrants and Tourist Visits to the Drava Banovina according to the Reports in the Journal "Izseljeniški Vestnik"

Mladen Obad Šćitaroci, Bojana Bojanić Obad Šćitaroci: PDF
Public Parks in Croatia in the 19th Century Within a European Context
I parchi pubblici nella Croatia del XIX secolo nel contesto Europeo
Javni mestni parki na Hrvaškem v 19. stoletju v evropskem kontekstu

Josip Faričić, Lena Mirošević: PDF
Artificial Peninsulas and Pseudo-Islands of Croatia
Penisole artificiali e pseudo isole della Croazia
Hrvatski umjetni poluotoci i pseudo-otoci

Tanja Oblak Črnič, Metka Kuhar: PDF
Everyday and Family Contexts of Youth Computer Cultures: The Case of Slovenia
Contesti quotidiani e familiari delle culture di computer giovanili: il caso della Slovenia
Vsakdanji in družinski konteksti v mladostnih računalniških kulturah: Primer Slovenije

Mojca Pajnik, Iztok Šori: PDF
Seksualna industrija v Sloveniji na spletu: med oligopoli organizatorjev in nemočjo seksualnih delavk
Industria del sesso in Slovenia sul web: tra oligopoli di organizzatori e impotenza dei lavoratori del sesso
Sex Industry in Slovenia on the Web: Between Oligopoles of Organizers and Powerlesness of Sex Workers

Karmen Erjavec: PDF
Raba interneta med starimi prebivalci Slovenije
Utilizzo di internet tra la popolazione Slovena anziana
Internet use among old people in Slovenia

Marija Jurič Pahor: PDF
Prehajati meje: vpogledi v nastanek in razvoj kulture dialoga in miru v prostoru Alpe-Jadran
Andando oltre le frontiere: uno sguardo approfondito sulla nascita e sviluppo di una cultura del dialogo e di pace nella regione Alpe-Adria
Going Beyond Borders: Insights into the Creation and Development of the Culture of Dialogue and Peace in the Alps-Adriatic Region


Annales, Series Historia et Sociologia, 23, 2013, 2, ISSN: 1408-5348

Annales, Series Historia et Sociologia, 23, 2013, 2

Kazalo / Indice / Index

Jernej Pikalo, Igor Lukšič: PDF
Conceptions of Nature in the History of Political Thought
Concezioni della natura nella storia del pensiero politico
Pojmovanje narave v zgodovini politične misli

Mitja Sardoč: PDF
The anatomy of toleration
L'anatomia della tolleranza
Anatomija tolerance

Mateja Sedmak, Zorana Medarić, Maja Zadel: PDF
Challenges in researching interethnic relations from an intercultural perspective
Sfide nella ricerca di relazioni interetniche in prospettiva interculturale
Izzivi v preučevanju medetničnih odnosov skozi medkulturno perspektivo

Donatella Greco, Chiara Zanetti: PDF
Problems and solutions toward bullying and (peer) violence: existing good practices
Problemi e soluzioni di violenza tra pari e bullismo: le buone pratiche
Problemi in rešitve medvrstniškega nasilja: pregled dobrih praks

Ana Kralj, Tjaša Žakelj, Martina Rameša: PDF
Interethnic relations and peer violence in Austrian, Italian and Slovenian schools
Violenza interetnica e violenza tra pari nelle scuole in Austria, Italia e Slovenia
Medetnični odnosi in vrstniško nasilje v avstrijskih, italijanskih in slovenskih šolah

Birgit Sauer, Edma Ajanović: PDF
Doing masculinity, doing femininity. Interethnic violence in the school enviroment
Fare mascolinità, fare femminilità. Violenza interetnica in ambito scolastico
Ustvarjanje moškosti, ustvarjanje ženskosti. Medetnično nasilje v šolskem okolju

Marios Vryonides, Maria Kalli: PDF
The effect of age in the way adolescents report and experience interethnic violence in five European countries
Le conseguenze dell'età sul comportamento degli adolescenti quando riportano o fanno esperienza di violenza interetnica in cinque paesi Europei
Vpliv starosti na način kako mladostniki poročajo o in doživljajo medetnično nasilje v petih evropskih državah

Mirjana Ule: PDF
Governance of educational trajectories in Slovenia: Dilemmas and contradictions
Il Governamento delle traiettorie educative in Slovenia: dilemmi e contraddizioni
Upravljanje z izobraževalnimi poteki v Sloveniji: Dileme in protislovja

Andreja Vezovnik: PDF
Children Whose First Language is Not Slovenian in the Slovenian Educational System: A Critical Analysis of Normalisation
Allievi scolastici la cui prima lingua no è sloveno nell sistema d'educazione sloveno: un'analisi critica della normalizzazione
Otroci katerih prvi jezik ni slovenščina v slovenskem izobraževalnem sistemu: kritična analiza normalizacije

Tjaša Žakelj, Alenka Švab, Metka Mencin Čeplak: PDF
The role of parents in young people's educational trajectories in Slovenia
Il ruolo dei genitori nelle traiettorie educative dei giovani in Slovenia
Vloga staršev v izobraževalnih poteh mladih ljudi v Sloveniji

Andreja Živoder: PDF
Students' educational choices and future orientations in Slovenia
Scelte educative degli studenti e gli orientamenti futuri in Slovenia
Izobraževalne izbire in orientacije za prihodnost učencev in učenk v Sloveniji

Eduardo Barberis: PDF
Between institutional fragmentation and local discretion: the governance of transitions in the italian education system
Tra frammentazione istituzionale e discrezione locale: la governance di transizioni nel sistema di istruzione italiana
Med institucionalno fragmentacijo in lokalno diskrecijo: upravljanje prehodov v italijanskem izobraževalnem sistemu

Mojca Žefran, Majda Cencič: PDF
Tesnobnost pri pouku angleškega jezika
L'ansia nell'insegnamento della lingua inglese
Anxiety in the foreign language classroom

Samo Pavlin, Matjaž Uršič, Marjan Hočevar: PDF
Changing the context of researchers' work in academia
Cambiamenti nel contesto del lavoro dei ricercatori universitari
Spremenjen kontekst dela akademskih raziskovalcev

Darja Zaviršek: PDF
Folikli, transferji, zamrznjenčki: reproduktivne izbire in nove etične dileme
Follicoli, transfer, embrioni congelati: scelte riproduttive e nuovi dilemmi etici
Follicles, transfers, frozen embryos: reproductive choices and the new ethical dilemmas

Sanja Cukut Krilić: PDF
Pomoč "naravi"?: o postopkih oploditve z biomedicinsko pomočjo v tiskanih medijih
Aiutare "la natura"?: sui processi della fecondazione biomedicalmente assistita nei mezzi di informazione a stampa
Helping "nature"? public discussion on medically assisted reproduction in print media

Metka Mencin Čeplak: PDF
Heteronormativnost in regulacije rodnosti
Eteronormatività e regolazione della fertilità
Heteronormativity and fertility regulation

Irena Rožman: PDF
Nevidna reproduktivna hendikepiranost žensk
L'invisibile handicap riproduttivo delle donne
Invisible women's reproductive disability

Beáta Grabovac: PDF
Translating Emotions - the Representation and Processing of Emotion-laden and Evaluative words in Bilingual and Monolingual individuals from Serbia
Tradurre le emozioni - la rappresentazione ed elaborazione di parole cariche di emozioni ed espressioni valutative in persone bilingui e monolingui in Serbia
Prevajanje čustev - predstavljanje in predelovanje s čustvi nabitih in vrednotenjskih besed pri dvojezičnih in enojezičnih posameznikih iz Srbije

Tomaž Petek: PDF
Jezikovna (ne)pravilnost zapisov zemljepisnih lastnih imen na cestnih krajevnih tablah v Republiki Sloveniji s poudarkom na slovenski Istri
Sbagli linguistici nei nomi propri geografici scritti su cartelli stradali nella Repubblica di Slovenia, in particolare nell'Istria slovena
Linguistic (in)correctness of geographical names on location signs in the Republic of Slovenia with emphasis on slovenian Istria

Lada Duraković: PDF
Tragovima pulske glazbene samosvojnosti - stvaratelji glazbenog identiteta grada u prvoj polovini 20. stoljeća: Antonio Illersberg i Mario Carlin
Sulle tracce dell'individualità musicale polese - i creatori dell'identità musicale della città nella prima metà del XX. secolo
Trails of Pula's musical individuality - creators of the city's musical identity in the first half of the 20th century

Nataša Urošević: PDF
Modeli artikulacije urbanog identiteta u monografiji Puna je Pula Mate Balote
I modelli di articolazione di identità urbana nella monografia Puna je Pula di Mate Balota
Models of articulation of urban identity in the Mate Balota's monograph Puna je Pula

Sandro Cergna: PDF
Fluidità di discorso e fluidità di potere: casi d'internamento nell'ospedale psichiatrico di Pola d'Istria tra il 1938 e il 1950
Fluidity of Discourse and Fluidity of Power: Cases of Committal to the Mental Hospital of Pula in Istria from 1938 to 1950
Gladkost govora in gladkost moči: primeri vmešavanja v psihiatrični bolnišnici v Pulju, v Istri med 1938 in 1950

Martina Jakovčić, Josip Kajinić, Slaven Gašparović: PDF
Prenamjena vojnih brownfield lokaliteta: primjer prenamjene vojarne Karlo Rojc u Puli
Riuso dei brownfield siti militari: esempio del riuso della caserma Karlo Rojc a Pola
Redevelopment of military brownfield sites: example of redevelopment of military complex Karlo Rojc in Pula

Sanja Lozić, Ante Šiljeg, Kristina Krklec: PDF
Strukturne značajke suhozidne mreže kao pokazatelji antropogenog utjecaja na krajobraz - primjer južnog dijela otoka Visa, Hrvatska
Caratteristiche strutturali della rete dei muretti a secco come indicatori di impatti antropogenici sul paesaggio - esempio della parte meridionale dell'isola di Vis, Croatia
Dry stonewalls structural features as indices of anthropogenic impact on landscape - example of southern part of Vis island, Croatia

IN MEMORIAM

Karmen Medica: PDF
Stane Južnič (1928-2013)

OCENE / RECENSIONI / REVIEWS

Dragana Antonijević: PDF
Stranac ovde, stranac tamo. Antropološko istraživanje kulturnog identiteta gastarbajtera (Karmen Medica)

Dimitrij Rupel: PDF
Negotovo življenje 176. članice OZN (Salvator Žitko)

Starejše publikacije na spletni strani Znanstveno-raziskovalnega središča.