Zgodovinsko društvo za južno Primorsko - Acta Histriae Publikacije Annales
Domov > Založništvo > Periodika > Acta Histriae
Acta Histriae ISSN 1318-0185

Acta Histriae je vključena v naslednje podatkovne baze / Gli articoli pubblicati in questa rivista sono inclusi nei seguenti indici di citazione / Articles appearing in this journal are abstracted and indexed in: Thomson Reuters: Arts and Humanities Citation Index (A&HCI), Social Sciences Citation Index (SSCI), Social SciSearch in Journal Citation Reports (JCR) / Social Sciences Edition (USA); IBZ, Internationale Bibliographie der Zeitschriftenliteratur (GER); International Bibliography of the Social Sciences (IBSS) (UK); European Reference Index for the Humanities (ERIH); Elsevier B.V.: SCOPUS (NL).

Acta Histriae, 22, 2014, 4, p.p.821-1080, UDK/UDC 94(05), ISSN 1318-0185

Acta Histriae, 22, 2014, 4

Kazalo / Indice / Index

Claudio Povolo: PDF
Contaminazioni. Discorsi, pratiche e rappresentazioni
Contaminations. Discourses, practices and representations
Kontaminacije. Diskurzi, prakse in reprezentacije

Gordan Ravančić: PDF
"Wine-contamination" of the Adriatic. Examples of punishing wine smugglers from medieval Dubrovnik
"Inquinamento da vino" dell'Adriatico. Esempi di pene per i contrabbandieri di vino nella Dubrovnik medievale
"Kontaminacija z vinom" Jadranskega morja. Primeri kaznovanja tihotapcev vina v srednjeveškem Dubrovniku

Darja Mihelič: PDF
Grešni služabniki cerkve v vidiku določil srednjeveških tržaških statutov
I peccaminosi servitori della chiesa alla luce delle disposizioni contenute negli statuti medievali triestini
Sinful servants of the Church in light of the provisions of medieval Trieste statutes

Dušan Kos: PDF
Kontaminacija s paranormalnim fenomenom v lokalni skupnosti v zgodnjem novem veku
Una contaminazione dovuta a un fenomeno paranormale in una comunità locale nella prima età moderna
A contamination with paranormal phenomenon in local community in the Early New Ages

Mauro Pitteri: PDF
I beni comunali promiscui del basso Friuli a metà Settecento
Promiscuous common goods in mid-18th century lower Friuli
Skupne občinske dobrine spodnje Furlanije sredi 18. stoletja

Marco Fincardi: PDF
Le compagnie dei giovani e la rispettabilità pubblica degli adulti
Companies of youth and adult public respectability
Druščine mladih in javni ugled odraslih

Francesco Benigno: PDF
"A punciuta". Note sull'identificazione e la repressione della mafia nella Sicilia di età liberale (1860-1880)
"A punciuta". Notes on the identification and prosecution of the mafia Sicily in the liberal age (1860-1880)
"A punciuta". Beležke o identifikaciji in zatiranju mafije na Siciliji v letih liberalizma (1860-1880)

Chiara Sacchet: PDF
"Come una monaca, senza le dolcezze del convent". L'ambigua purezza della maestra
"As a nun, without the pleasures of the convent". The ambiguous purity of the teacher
"Kot nuna, brez ljubeznivosti samostana". Dvoumna čistost učiteljice

Manca Grgić Renko: PDF
Slovensko in avstrijsko narodno vprašanje v obdobju moderne. Narodna kontaminacija kulture ali kulturna kontaminacija naroda?
La questione nazionale slovena e austriaca nella modernità. Contaminazione nazionale della cultura o contaminazione culturale della nazione?
Slovenian and Austrian National Question in the Time of Modernism. National Contamination of Culture or Cultural Contamination of the Nation?

Zdravka Jelaska Marijan: PDF
Obrana časti nožem i batinom u slučajevima neispunjenog bračnog obećanja
Difesa dell'onore con coltello e bastone in caso di mancata promessa di matrimonio
The defense of honour with stick and knife in cases of non-realized marriage promises

Urška Lampe: PDF
Prevzgoja nemških vojnih ujetnikov v času druge svetovne vojne v Jugoslaviji
Rieducazione dei prigionieri di guerra tedeschi in Jugoslavia durante la seconda guerra mondiale
Re-education of German prisoners of war during the Second World War in Yugoslavia

Mateja Režek: PDF
Usmerjena preteklost: mehanizmi ideološke in politične "kontaminacije" zgodovinopisja v socialistični Sloveniji in Jugoslaviji (1945-1966)
Storia pilotata: meccanismi della "contaminazione" ideologica e politica della storiografia nella Slovenia e nella Jugoslavia socialiste (1945-1966)
Directed past: the attempts of ideological and political "contamination" of historiography in socialist Slovenia and Yugoslavia (1945-1966)

Gorazd Bajc: PDF
Tajni varuhi držav pred zunanjo kontaminacijo oziroma protiobveščevalna dejavnost v obdobju hladne vojne v fikciji in realnosti: primer John Le Carré in njegov roman Tinker, Taylor, Soldier, Spy
I custodi segreti degli stati contro la contaminazione esterna, ovvero l'attività di controspionaggio nel periodo della Guerra fredda nella finzione e nella realtà: il caso di John Le Carré e del suo romanzo La talpa (Tinker, Taylor, Soldier, Spy)
Secret guardians of States from external contamination or counterintelligence activity during the Cold War period in fiction and reality: the case of John Le Carré and his novel Tinker, Taylor, Soldier, Spy

Jure Ramšak: PDF
Katoliška levica in marksizem v Sloveniji po II. vatikanskem koncilu: ideološka kontaminacija in njene politične posledice
La sinistra cattolica e il marxismo in Slovenia dopo il concilio vaticano II: la contaminazione ideologica e le sue conseguenze politiche
Catholic left and marxism in Slovenia after the Second Vatican Council: ideological contamination and its political consequences

OCENE / RECENSIONI / REVIEWS

Stephan Karl Sander - Faes: PDF
Urban Elites of Zadar. Dalmatia and the Venetian Commonwealth (1540-1569) (Darja Mihelič)

Slaven Bertoša: PDF
Migracije prema Puli. Primjer austrijske Istre u novom vijeku (Igor Eterović)

Maja Milčinski: PDF
Azijske filozofije in religije (Erik Toth)

Maja Polić, Elvis Orbanić (ur.): PDF
Zbornik u čast Petru Strčiću (Salvator Žitko)

Amedeo Osti Guerrazzi: PDF
Esercito italiano in Slovenia, 1941-1943. Strategie di repressione antipartigiana (Borut Klabjan)

Mary Louise Roberts: PDF
What Soldiers do. Sex and the American GI in World War II France (Urška Lampe)

Federico Tenca Montini: PDF
Fenomenologia di un martirologio mediatico. Le foibe nella rappresentazione pubblica dagli anni Novanta ad oggi (Gorazd Bajc)

Časopis za povijest zapadne Hrvatske / West Croatian History Journal, VI-VII, 2011-2012, 6-7: PDF
Monografska št.: Sjevernojadranski panoptikum / Upper Adriatic Historical panopticon (Salvator Žitko)

Časopis za povijest zapadne Hrvatske / West Croatian History Journal, VIII, 2013, 8: PDF
Monografska št.: Rat i sječanje / War and Remembrance (Salvator Žitko)

Histria 3: PDF
Godišnjak Istarskog povijesnog društva, 2013 (Salvator Žitko)


Acta Histriae, 22, 2014, 3, p.p.453-820, UDK/UDC 94(05), ISSN 1318-0185

Acta Histriae, 22, 2014, 3

Kazalo / Indice / Index

Darko Darovec: PDF
Cum lampulo mantelli. The Ritual of Notarial Investiture: Example from Istria
Cum lampulo mantelli. Il rito dell'investitura notarile: l'esempio dell'Istria
Cum lampulo mantelli. Ritual podeljevanja notarskega privilegija: primer iz Istre

Savo Marković: PDF
"Per discharigo della consciencia": Testamentarni odrazi medievalnog imaginarija barskog patricijskog roda Natalis (Nalis)
"Per discharigo della consciencia": riflessioni testamentarie dell'immaginario medievale di lignaggio patrizio Natalis (Nalis) d'Antivari
"Per discharigo della consciencia ": Testamentary Reflections of Medieval Imagery of the Patrician Lineage Natalis (Nalis, Nale) from Bar

Ozren Kosanović: PDF
Sudac Kvirin Spinčić iz Kastva, istaknuti građanin Kastva i Rijeke iz prve polovine 15. stoljeća
Il giudice Kvirin Spinčić di Castua, eminente cittadino di Castua e Fiume della prima mettà del XV secolo
Judge Kvirin Spinčić from Kastav, Distinguished Citizen of Kastav and Rijeka in the First Half of 15th Century

Irena Benyovsky Latin: PDF
The Venetian impact on urban change in Dalmatian towns in the first half of the fifteenth century
L'influenza di Venezia sui cambiamenti urbani delle città dalmate nella prima metà del XV secolo
Beneški vpliv na urbane spremembe v dalmatinskih mestih v prvi polovici 15. stoljetja

Marija Mogorović Crljenko: PDF
The Abduction of Women for Marriage: Istria at the Beginning of the Seventeenth Century
Il rapimento di donne a scopo di matrimonio: l'Istria agli inizi del secolo XVII
Ugrabitev žensk za poroko: Istra na začetku 17. stoletja

Petr Kaleta: PDF
Adolf Černý in njegov prispevek k spoznavanju Slovencev v Reziji v češkem okolju
Adolf Černý e il suo contributo alla conoscenza degli sloveni della Val Resia nell'ambito ceco
Adolf Černý and his Contribution to Czech Scholarship on the Slovenians in Resia

Dagmar Hájková, Pavel Helan: PDF
The Quest for Balance: Attitudes of the Czechoslovak Independence Movement Abroad to the Adriatic Problem During the First World War
La ricerca dell'equilibrio: l'atteggiamento del movimento cecoslovacco all'estero in merito alla questione adriatica durante la prima guerra mondiale
Iskanje ravnovesja: odnos češkoslovaškega gibanja za neodvisnost v tujini do jadranskega problema med prvo svetovno vojno

Tamara Scheer: PDF
The Perfect Opportunity to Shape National Symbols? Austro-Hungarian Occupation Regimes during the First World War in the Adriatic and the Balkans
L'occasione ideale per formare simboli nazionali? I regimi di occupazione dell'Austria-Ungheria nell'area adriatica e nei Balcani durante la prima guerra mondiale
Popolna priložnost za oblikovanje nacionalnih simbolov? Avstro-ogrski okupacijski režimi med prvo svetovno vojno na Jadranu in Balkanu

Gaetano Dato: PDF
Lineamenti storiografici, memorie pubbliche e mitologie all'origine del sacrario di Redipuglia. La fondazione di un tempio della nazione
Historiografske poteze, javni spomini in miti kot izvor kostnice v Redipulji. Oblikovanje nacionalnega svetišča
Historiographical Features, Public Memories and Mythologies at the Origin of the Redipuglia Shrine. The Foundation of a Temple of the Nation

José Díaz - Diego: PDF
La tierra en el puzzle rumano de entreguerras: razones, modos y consecuencias de la reforma agraria rumana de 1918/1921
The Land in the Romanian inter-war puzzle: reasons, procedures and consequences of the Romanian agrarian reform of 1918/1921
Zemlja v romunski medvojni uganki: razlogi, postopki in posledice romunske agrarne reforme v letih 1918/1921

Katarina Zajc: PDF
Independence of Judiciary in Slovenia: economic and historic perspective
L'indipendeza guidiziaria in Slovenia: una prospettiva economica e storica
Neodvisnost sodstva v Sloveniji: ekonomska in zgodovinska perspektiva

Jaka Cepec: PDF
Corporate Insolvency Law - A necessity of market economy, lessons from history and Slovenia
Diritto fallimentare (delle società commerciali) - Un bisogno di economia di mercato, lezioni dalla storia e dalla Slovenia
Korporacijsko insolvenčno pravo - nujen element tržne ekonomije, nauki iz zgodovine in Slovenije

Rado Bohinc: PDF
The Judge's Tenure. A Historical and Contemporary Overview
Il mandato del giudice. Il quadro storico e contemporaneo
Sodniški mandat. Zgodovinski in sodobni pregled


Acta Histriae, 22, 2014, 2, p.p.195-452, UDK/UDC 94(05), ISSN 1318-0185

Acta Histriae, 22, 2014, 2

Kazalo / Indice / Index

James D. Tracy: PDF
The ambassador as third party: Busbecq's summary account for the year 1559
L'ambasciatore come terza parte: il riassunto della relazione di Busbecq per l'anno 1559
Ambasador kot tretja stranka: Busbecqov povzetek pogajanj za leto 1559

Tomislav Popić: PDF
Službenici zadarskoga velikoga sudbenoga dvora građanskih sporova iz druge polovice 14. stoljeća
Gli ufficiali del tribunale per le cause civili di Zara dalla seconda metà del Trecento
Officials of the Zadar's high court for civil actions from the second half of the fourteenth century

Michelangelo Marcarelli: PDF
Il terzo nei riti di mediazione e di pace nel Friuli del Cinquecento
The third party in mediation and peace rituals in sixteenth century Friuli
Tretja stranka v mediacijskih in mirovnih obredih v Furlaniji 16. stoletja

Jacopo Pizzeghello: PDF
Solenni processi e tagli di scure: le commissioni bilaterali come terza parte nei conflitti confinari della Repubblica di Venezia
Solemn processes and "axe-cuts": bilateral commissions as third party in border disputes of the Venetian Republic
Formalni postopki in rezi: bilateralne komisije kot tretja stranka v mejnih sporih Beneške republike

Andrea Savio: PDF
Il ruolo di mediatore. Venezia tra autoctoni e forestieri: i morlacchi nel secondo Cinquecento in Istria
The role of the mediator. Venice between natives and strangers: the Morlachs in Istria during the second half of the sixteenth century
Vloga posrednika. Benetke med domačini in tujci: Morlaki v Istri v drugi polovici 16. stoletja

Mauro Pitteri: PDF
Incidenti sul confine di stato del bosco Veneto di Montona nel '700
Disputes on the boundaries of the Montona forest in the 18th century
Incidenti na območju državne meje ob beneških gozdovih pri Motovunu v 18. stoletju

Lucien Faggion: PDF
La mediazione sociale nello Stato regionale Veneto: il notaio, lo zio, il prete (1560-1590 circa)
Social mediation in the Venetian regional State: the notary, the uncle, the priest (c. 1560-1590)
Socialno posredništvo v regionalni državi Veneto: notar, stic in duhovnik (okoli 1560-1590)

Ermanno Orlando: PDF
Pratiche di mediazione e controllo del matrimonio in età pre-tridentina
Practices of marriage mediation and control in the Pre-Tridentine Age
Primeri posredovanja in nadzora porok v predtridentinskem obdobju

Dušan Kos: PDF
Prodane neveste barona Raigersfelda ali ženitno posredništvo v predstavah poznobaročnega svetovljana
Le spose vendute del barone Raigersfeld: la mediazione matrimoniale nella visione di un cittadino cosmopolita del periodo tardobarocco
Bartered brides of Baron Raigersfeld or marriage brokerage of a Late Baroque cosmopolitan

Giovanni Florio: PDF
La proprietà delle Fiere della Madonna di Lonigo (1542-1545). Mediatori laici e mediatori ecclesiastici tra centro e periferia della congregazione olivetana
Proprietary rights over the Fairs of Madonna di Donigo (1542-1545). Lay mediators and ecclesiastical mediators between the centre and the periphery of the olivetan congregation
Lastništvo sejmov Madonne di Lonigo (1542-1545). Laični in cerkveni posredniki med centrom in periferijo olivetanske kongregacije

Roberto Bragaggia: PDF
Comunità e arbitri sulla "sommità de' monti". Territorio, società e istituzioni in Val Belluna nel XVII secolo
Local communities and arbitrators on the "mountain peak". Territory, society, and institutions in Val Belluna during the 17th century
Lokalne skupnosti in arbitri na "vrhovih gora". Teritorij, družba in institucije na območju Val Belluna v 17. stoletju

Aleksander Panjek: PDF
Kdo je tretja stranka v tej mačji godbi? Posredniki med vdovcem in fantovščino v Štivanu pri Devinu leta 1651
Chi è la terza parte in questa mattinata? Gli intermediari tra il vedovo e i giovani a s. Giovanni di Duino nel 1651
Who is the third party in this rough-music ritual? The intermediaries between the widower and the youth-abbey in Štivan (s. Giovanni di Duino) in 1651

Malter Panciera: PDF
Il compromesso arbitrale e il concordato fallimentare nella Repubblica di Venezia
Arbitration and bankruptcy agreement in the republic of Venice
Postopki prisilne poravnave in arbitraže v Beneški republiki

Edoardo Demo: PDF
"Per evitar molte spese et longhezze". Esempi di arbitrato mercantile nella Repubblica di Venezia del XVI secolo
"To avoid much expense and delay". Examples of mercantile arbitration in the Republic of Venice in the 16th century
"Da bi se izognili visokim stroškom in zavlačevanjem". Primeri trgovske arbitraže v Beneški republiki v 16. stoletju

Elisabetta Traniello: PDF
Una controversia sui dazi a Ferrara alla fine del XVI secolo
A dispute on taxes in Ferrara at the end of the 16th century
Spor o davkih v Ferrari konec 16. stoletja

Andrea Bonoldi: PDF
"La presta espedittione delle liti". Il magistrato mercantile alle fiere di Bolzano (1635-1850): tra giustizia e mediazione
"Prompt resolution of disputes". The fair court of Bolzano (1635-1850): between justice and mediation
"Hitro razreševanje sporov". Trgovsko sodišče na sejmih v Bocnu (1635-1850): med sodno oblastjo in mediacijo


Acta Histriae, 22, 2014, 1, p.p.1-194, UDK/UDC 94(05), ISSN 1318-0185

Acta Histriae, 22, 2014, 1

Kazalo / Indice / Index

Claudio Povolo: PDF
La terza parte. Tra liturgie di violenza e liturgie di pace: mediatori, arbitri, pacieri, giudici
The third party. Liturgies of violence and liturgies of peace: mediators, arbitrators, peacemakers, judges
Tretja stranka. Med nasiljem in mirom: mediatorji, razsodniki, miritelji, sodniki

Luca Lombardo: PDF
Oltre il silenzio di Dante: Giovanni Del Virgilio, le Epistole metriche di Mussato e i commentatori danteschi antichi
Beyond Dante's silence: Giovanni Del Virgilio, Mussato's Epistles metrics and Dante's early commentators
Onkraj Dantejeve tišine: Giovanni Del Virgilio, Mussatove epistolarne metrike in zgodnji komentatorji Danteja

Riccardo Drusi: PDF
Pietro Bembo "super partes"
Pietro Bembo "super partes"
Pietro Bembo "super partes"

Piermario Vescovo: PDF
La "terza parte" in commedia. Goldoni, la procedura penale, la triangolazione mimetica
The "third party" in comedy. Goldoni, the penal procedure, the mimetic triangulation
"Tretja stranka" v komediji. Goldoni, kazenski postopek, mimetična triangulacija

Diego Mantoan: PDF
Saint Benedict staring at us. Clients as the third party in modern art. A theoretical model and a case study in Renaissance Venice
San Benedetto ci guarda. Il committente quale terza parte nell'arte moderna. Un modello teorico e un caso di studio nel Rinascimento Veneziano
Sv. Benedikt nas gleda. Naročnik kot tretja stranka v novoveški umetnosti. Teoretični model in študija primera v renesančnih Benetkah

Martina Frank: PDF
Proti, periti, mediatori, giudici al servizio di fratelli litigiosi: saggezza strategica e competenza professionale nella Venezia tardobarocca
Architects, experts, mediators and arbitrators at the service of bickering brothers: strategic wisdom and professional competences in Late-Baroque Venice
Arhitekti, izvedenci, mediatorji, sodniki v službi prepirljivih bratov: strateška modrost in strokovna usposobljenost v poznobaročnih Benetkah

Wolfgang Christian Schneider: PDF
Erasmus of Rotterdam: The "third party" in the Quarrels of the Papal Church and the Protestants
Erasmo da Rotterdam: la "terza parte" nelle dispute tra papato e protestanti
Erazem Rotterdamski: "tretja stranka" v sporih med Rimokatoliško cerkvijo in protestanti

Inigo Bocken: PDF
The third party is necessarily involved in the conflict. Reform between the Council of Basel and the fall of Constantinople
La terza parte è necessariamente coinvolta nel conflitto. La riforma fra il Concilio di Basilea e la caduta di Costantinopoli
Tretja stranka je nujno vključena v spor. Reforma med Baselskim koncilom in padcem Konstantinopla

Cristina Setti: PDF
La terza parte a Venezia: l'Avogaria di Comun tra politica e prassi quotidiana (secoli XVI-XVIII)
The third party in Venice: the Avogaria di Comun between politics and daily practice (XVI-XVIII centuries)
Tretja stranka v Benetkah: Avogaria di Comun med politiko in vsakdanjo prakso (16.-18. stoletje)

Laura Amato: PDF
The obscure party: anonymous denunciations in the Republic of Venice
La parte oscura: le denuncie anonime nella Repubblica di Venezia
Temačna plat: anonimne ovadbe v Beneški republiki

Michele Simonetto: PDF
Note sulla giuria penale in Italia nel Triennio repubblicano (1796-1799)
Notes on penal jury in Italy in the Republican triennium (1796-1799)
Beležke o kazenski poroti v Italiji v Triletni republikanski dobi (1796-1799)

Michael Broers: PDF
Centre and periphery in Napoleonic Italy: the nature of imperial rule in the départements réúnis, 1802-1814
Centro e periferia nell'Italia Napoleonica: la natura del ruolo imperiale nei départements réúnis, 1802-1814
Center in periferija v Napoleonovi Italiji: narava imperialne vloge départements réúnis, 1802-1814


Acta Histriae, 21, 2013, 4, p.p.479-902, UDK/UDC 94(05), ISSN 1318-0185

Acta Histriae, 21, 2013, 4

Kazalo / Indice / Index

Claudio Povolo: PDF
An Historical dimension of European Cultural Heritage
Una dimensione storica del patrimonio culturale europeo
Zgodovinska dimenzija evropske kulturne dediščine

Alenka Divjak: PDF
The Motif of Warning Birds in Attila's Siege of Aquileia and Its Survival and Transformation in the Origo Civitatum Italiae seu Venetiarum (Chronicon Altinate et Chronicon Gradense), La Cronaca di Marco and Chronica Per Extensum Descripta by Andrea Dandolo
Il motivo degli uccelli premonitori nell‘assedio di Aquilea da parte di Attila e la sopravvivenza e trasformazione di questo motivo in tre testi: Origo Civitatum Italiae seu Venetiarum (Chronicon Altinate et Chronicon Gradense), La Cronaca di Marco e Chronica Per Extensum Descripta de Andrea Dandolo
Motiv svarečih ptic v Atilovem obleganju Ogleja in preživetje in transformacija motiva v treh besedilih: Origo Civitatum Italiae seu Venetiarum (Chronicon Altinate et Chronicon Gradense), La Cronaca di Marco in Chronica Per Extensum Descripta Andrea Dandola

Ante Matan: PDF
Excerpta manvscripti Canfanariensis: vladarske listine i papinska povlastica iz kodeksa Monumenta Capituli Ecclesiae Collegiatae S. Sophiae Duorum Castrorum ab Anno 983.-1815.
Excerpta manvscripti Canfanariensis: diplomi di sovrani e un privilegio papale dal manoscritto Monumenta Capituli Ecclesiae Collegiatae S. Sophiae Duorum Castrorum ab Anno 983-1815
Excerpta manvscripti Canfanariensis: Sovereign Charters and a Papal Privilege from the Manuscript Monumenta Capituli Ecclesiae Collegiatae S. Sophiae Duorum Castrorum ab Anno 983-1815

Gorazd Stariha: PDF
"Kaj pomaga, če ga enmalo zaprejo, ko ga nič ne štrafajo ..." O kaznovanju roparjev in tatov od začetka 18. do začetka 19. stoletja na Kranjskem s predstavitvijo nekaj konkretnih primerov
"A che serve rinchiuderlo un pò, se non lo castigano neanche ..." Sulle pene inflitte a briganti e ladri dall' inizio del Settecento ai primi dell' Ottocento in Carinzia, con la presentazione di alcuni casi concreti
"What's the good, when he's locked up for a while, but not punished for his sins ..." How the Robbers and Thieves Were Punished in Carniola from the Beginning of the 18th till Beginning of the 19th Century, Researched on Some Concrete Cases

Helena Motoh: PDF
Svilna pot nekoč in danes - nova aktualnost Vzhodne Azije v mediteranskem prostoru
La Via della seta ieri e oggi - nuova attualità dell'Asia orientale nella regione mediterranea
Silk Road Past and Present - New Relevance of East Asia in the Mediterranean

Marie-Theres Strauss: PDF
Red Discipline - The Transformation of Literary Historiography in the Early People's Republic of China
Disciplina rossa - Trasformazione della storiografia letteraria del primo periodo della Repubblica Popolare Cinese
Rdeča disciplina - transformacija literarne historiografije v začetnem obdobju Ljudske republike Kitajske

Luka Culiberg: PDF
Od samurajev do državljanov: Na poti v etnično in jezikovno homogeno Japonsko
Da samurai a cittadini: verso un Giappone etnicamente e linguisticamente omogeneo
From Samurai to Citizens: Towards Ethnically and Linguistically Homogeneous Japan

Jana S. Rošker: PDF
Pomen modernega konfucijanstva pri vzpostavljanju ideologij sodobne kitajske države
Il significato del confucianesimo moderno nell'instaurazione delle ideologie dello stato cinese moderno
The significance of Modern Confucianism for the Establishment of the Modern Chinese State

Helena Motoh: PDF
Tradicija in trajnost - program "ekološke civilizacije" v sodobnem kitajskem političnem kontekstu
Tradizione e sostenibilità - il programma della "civiltà ecologica" nel contesto politico cinese moderno
Tradition and Sustainability: The Programme of "Ecological Civilisation" in Contemporary Chinese Political Context

Robert Skenderović: PDF
Land Availability and Joint Family Household in Civil Slavonia According to the Cameral Census from 1736
La disponibilità; di terra e le famiglie congiunte nella Slavonia civile secondo il censimento camerale del 1736
Razpoložljivost zemljišč in združene družine v Civilni Slavoniji na osnovi kameralnega seznama iz leta 1736

Aleksej Kalc: PDF
Vidiki razvoja prebivalstva Goriške-Gradiške v 19. stoletju in do prve svetovne vojne
Aspetti dello sviluppo della popolazione della provincia di Gorizia e Gradisca nell'Ottocento e fino alla prima guerra mondiale
Some Aspects of the Demographic Development in Goriška-Gradiška from Early 19th Century to WWI

Alessio Fornasin, Marco Breschi: PDF
La popolazione di Venezia Giulia, Quarnaro e Dalmazia secondo le fonti statistiche ufficiali italiane (1931-1943)
The Population of Venezia Giulia, Kvarner and Dalmatia According to Official Italian Statistical Sources (1931-1943)
Prebivalstvo Julijske krajine, Kvarnerja in Dalmacije po italijanskih uradnih statističnih virih (1931-1943)

Nancy M. Wingfield, Borut Klabjan: PDF
Introduction to Forum on Continuity and Change in South-Central Europe, 1914-1920
Introduzione al Forum su continuità e cambiamenti in Europa Centro-Orientale, 1914-1920
Uvodnik k sklopu o kontinuiteti in spremembah v Južni in Srednji Evropi, 1914-1920

Pieter M. Judson: PDF
Nationalist Emotion as fin-de-siecle Legal Defense? A 1908 Trial in Cilli/Celje
Emozioni nazionaliste come difesa legale fin-de siècle? Il processo a Cilli/Celje nel 1908
Nacionalistično čustvovanje kot fin-de-sieclovska pravna obramba? Sojenje v Celju leta 1908

Borut Klabjan: PDF
Od Trsta do Sarajeva in nazaj: dinastična lojalnost in nacionalna pripadnost v habsburškem Trstu na predvečer prve svetovne vojne
Da Trieste a Sarajevo e ritorno: lealtà dinastica e appartenenza nazionale nella Trieste asburgica all'alba della prima guerra mondiale
Trieste to Sarajevo and Back: Dynastic Loyalty and National Affiliation in Habsburg Trieste on the Eve of World War I

Nancy M. Wingfield: PDF
Venereal Disease, War, and Continuity in the Regulation of Prostitution: Late Imperial Adriatic Austria and Italy's New Provinces
Malattie veneree, guerra e continuità nella regolazione della prostituzione: il Litorale Austriaco in età tardo imperiale e le nuove province italiane
Spolno prenosljive bolezni, vojna in kontinuiteta pri regulaciji prostitucije: pozno-imperialno Avstrijsko Primorje in italijanske nove province

Maura E. Hametz: PDF
Uncertain States: Repatriation and Citizenship in the Northeastern Adriatic, 1918-1921
Stati incerti: rimpatrii e cittadinanza nell'Adriatico nord-orientale, 1918-1921
Negotove države: repatriacija in državljanstvo na severovzhodnem Jadranu, 1918-1921

Gašper Mithans: PDF
Vloga tajnega pogajalca pri sklepanju jugoslovanskega konkordata
Il ruolo del negoziatore segreto nel raggiungimento del concordato jugoslavo
The Role of the Secret Negotiator in the Preparation of the Yugoslav Concordat

Mateja Režek: PDF
Jugoslovansko-izraelsko tajno sodelovanje v senci prve arabsko-izraelske vojne in spora z informbirojem (1948-1953)
Collaborazione segreta tra Jugoslavia e Israele all'ombra della prima guerra arabo-israeliana e il conflitto con il cominform (1948-1953)
Yugoslav-Israeli Secret Cooperation in the Shadow of the First Arab-Israeli War and the Conflict with Cominform (1948-1953)

Milan Jazbec: PDF
Diplomacija v romanih: refleksija, sugestija ali samo fikcija?
La diplomazia nei romanzi: riflessione, suggestione o solamente finzione?
Diplomacy in Novels: Reflection, Suggestion or Only Fiction?

Marjan Malešič: PDF
Vloga medijev in propagande v vojnah na območju nekdanje Jugoslavije
Il ruolo dei media e propaganda nelle guerre sul territorio di ex-Jugoslavia
The Role of Media and Propaganda in the Wars on the Territory of Former Yugoslavia

OCENE / RECENSIONI / REVIEWS

Tomislav Raukar, Petar Strčić: PDF
Lujo Margetić 1920. – 2010. (Erik Toth)

Bertošin zbornik: PDF
Zbornik u čast Miroslava Bertoše (Salvator Žitko)

Claudio Povolo, Mattea Gazzola: PDF
Immagini di distinzione: gli archivi della famiglia Trissino (Erik Toth)

Histria 2: PDF
Histria 2 (Salvator Žitko)

Ondřej Vojtĕchovský: PDF
Z Prahy proti Titovi! Jugoslávská prosovĕtská emigrace v Češkoslovensku (Jure Ramšak)

Starejše publikacije na spletni strani Znanstveno-raziskovalnega središča.