Società storica del Litorale Publikacije Annales
Domov > Vabljeni!
Vabljeni!

Na predstavitev zgodovinske znanstvene revije „Acta Histriae” ob 20. obletnici njenega izdajanja.
Presentazione della rivista storica „Acta Histriae”, in occasione del ventennale di attività
Revijo predstavljajo - Presentano la rivista:
Claudio Povolo, Furio Bianco, Slaven Bertoša, Salvator Žitko (predsednik Zgodvinskega društva za južno Primorsko, Koper, izdajatelj revije / presidente della Società storica del Litorale - Capodistria, editore della rivista), Darko Darovec (glavni urednik - caporedattore)Vsebina
Predstavitev bo potekala v okviru mednarodnega znanstvenega simpozija Momjan in Istra: lokalna skupnost in regija severnega Jadrana (zgodovina, umetnost, pravo in antropologija):

Međunarodni znanstveni skup
Convegno scientifico internazionale

Momjan i Istra: lokalna zajednica i regija sjevernog Jadrana
(povijest, umjetnost, pravo, antropologija)


Momiano e l'Istria: una comunità e una regione
dell'Alto Adriatico
(storia, arte, diritto, antropologia)


Momjan - Momiano, 14-16.06.2013.

Zajednica Talijana Momjan
Comunità degli Italiani di Momiano

Organizator / Organizzatore:
Pučko otvoreno ucilište Buje
Università Popolare Aperta di Buie

U suradnji sa / In collaborazione con/ V sodelovanju z:
Zajednicom Talijana Momjan
Comunità degli Italiani di Momiano

Pod pokroviteljstvom / Con il patrocinio/ Pokrovitelj:
Sveučilište Ca' Foscari u Veneciji - Odjel za humanističke znanosti
Università Ca' Foscari Venezia - Dipartimento di Studi Umanistici

Financijska potpora / Sostegno finanziario/ Finančna podpora:
Regija Veneto - Regione del Veneto
Istarska županija - Regione istriana
Grad Buje - Città di Buie

Vanjska suradnja / Collaborazione esterna/ Zunanji sodelavci:
Turistička zajednica Buje - Ente per il turismo di Buie
Udruga proizvođača momjanskog muškata "Vino Momilianum" - Associazione dei produttori del moscato di Momiano "Vino Momilianum"
Gradsko poduzece "Civitas Bullearum" Buje - Azienda municipale "Civitas Bullearum" Buie
Zahvaljujemo se brojnim sponzorima, vinarima i građanima na pomoci
Ringraziamo i numerosi sponsor, produttori di vino e cittadini per il contributo dato

Info
Pučko otvoreno učilište Buje - Università popolare aperta di Buie
Trg - Piazza J. B. Tito 6
52460 Buje - Buie

Tel.: +385 52 772 023, +385 91 520 89 38
e-mail: lorella.limoncin.toth@gmail.com, pou.buje@gmail.com